یک شنبه 5 بهمن سال 1399

گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در شهرستان

فعالیت های انجام شده اداره مخابرات دیواندره از سال 76 الی 83

فعالیت های بخش ارتباطات شهری
 • سال 77 : توسعه سوئیچ شهری به تعداد 1500 شماره
 • سال 79 : توسعه و نصب و راه اندازی 2000 شماره جدید در مركز دیواندره
 • سال 83 : جمع آوری سوئیچ E.M.D و جایگزین سوئیچ 8000 شماره ای دیجیتال و بهره برداری از ان در اردیبهشت 83
فعالیت های بخش راه دور (بین شهری)
 • در سال 76 : نصب سیستم ADDTS
 • سال 76 : دایری ارتباط بین الملل
 • سال 78 : تعویض كدهای بین شهری دیواندره ، زرینه ، حسین آباد
 • سال 78 : نصب تجهیزات (BTS) تلفن همراه پوشش جاده ای
 • سال 79 نصب تجهیزات تكرار كننده تلفن همراه در ایستگاه فتاح آباد
 • سال 80 : اجرای طرح اختصاصی سد سیازاخ - كارخانه آرد شفق و دوراهی كلكان
 • سال 80 : توسعه BTS تلفن همراه
 • سال 80 : اجرای عملیاات كابل كشی فیبر نوری
 • سال 82 : تجهیز مركز ارتباطات دیتا
 • سال 82 : وصل ارتباط بین شهری زرینه به شبكه فیبر نوری و افزایش كانال های بین شهری به تعداد 35 كانال
 • سال 82 : نصب تجهیزات BTS ایستگاه بهارستان
 • سال 82 : نصب كانكس و تجهیزات BTS دو راهی بیجار
 • سال 83 : بهره برداری از ایستگاه های BTS بین جاده ای ایستگاه دوراهی بیجار و بهارستان
فعالیت های بخش ساختمان
 • سال 77 : احداث ساختمان دفاتر روستاهای كپك ، زرینه ورزمیار ، ذكی بیگ علیا و تكمیل دفتر دالان
 • سال 80 : احداث ساختمان ایستگاه 2 مگا بیت نساره علیا
 • سال 80 : احداث ساختمان ایستگاه رادیوئی سارال (تازآباد آصف)
 • سال 81 : اجرای عملیات لوله كشی انشعاب گاز ساختمان 10K و منازل سازمانی
 • سال 81 : احداث ساختمان دفتر مخابراتی روستای وزمان
 • سال 82 : احداث ساختمان مركز كم ظرفیت روستای رشید آباد
 • سال سال 83 : احداث ساختمان مركز كم ظرفیت روستای یاپل
فعالیت های بخش ارتباطات روستائی
 • سال 77 : ارتباط دهی به 7 دفتر مخابراتی روستائی از طریق موبایل
 • سال 78 : ارتباط دهی به 32 دفتر مخابراتی : (از طریق رادیو) كسنزان ، زرینه ورزمیار ، كپك ، تبریز خاتون ، سه تپان ، قاعه جقه ، ذكی بیگ ، چوبلاغ ، شاه ولی ، كانی چائی ، گلتپه علیا ، كانی سفید ، احمد كر ، قوچاق ، كیله كبود ، انبار آب ، - (فیزیكی) جعفرآباد ، حیدر دیده بان ، باغچله - ( موبایل ) تازآباد بهارستان - تفتیله - دلو آمده - سراب میرزا - صادق اباد - صیدان - عباس آباد - كژیكران - كیله سفید - قلاته رشكه - سیاسران علیا - یونس اباد
 • سال 79 : راه اندازی 13 دفتر مخابراتی روستاهای - خاكی بیگ ، علی ابد كرفتو ، قوچاق ، تگر باری ، برده رش ، تبریز خاتون ، امروله ، قلعه جقه سفلی ، پنجه سفلی ، گادمه گیتر ، قراتوره ، تازآباد گلانه ، طیطاق ، ابراهیم آباد زاغه .
 • در سال 79 : كد دار نمودن مركز تلفن نساره علیا
 • در سال 80 : ارتباط دهی به 24 دفتر مخابراتی روستائی - امین آباد ، نوبهار ، سیر سفلی ، میشیاب ، رحیم كژیاك ، كانی شیرین ، مران سفلی ، حیدر آباد ، تازآباد مران ، تاز آباد سردالان ، بست ، جقه لو ، بركه ، برقلعه ، قره دره ، تازآباد هیجان ، نساره سفلی ، آقا جاری ، قزكه ، شكر بلاغ ، قشاق سفید ، وزیر ، آخكند ، آب باریك ،
 • سال 80 : نصب و راه اندازی مراكز سوئیچ 256 شماره ای زرینه اوباتو و نساره علیا و تعویض سوئیچ حسین اباد
 • سال 80 : نصب و راه اندازی اولین سیستم ماهواره ای در روستای بست و دایری دفتر مخابراتی روستا
 • سال 81 دایری 22 دفتر مخابراتی (5 نقه فیزیكی ، 14 نقطه رادیویی ، 3 نقطه موبایل)
 • سال 81 : اجرای شبكه كابل هوایی روستای ابراهیم آباد
 • سال 82 : اجرای شبكه كابل هوایی روستاهای باقرآباد ، پاپاله ، وزمان ، رشید آباد ، قلعه روتله
 • سال 82 : نصب و راه اندازی مراكز 256 شماره ای دیجیتالی روستاهای ابراهیم آباد ، وزمان ، پاپاله ، باقر آباد
 • سال 82 : نصب دكل رادیوئی روستای حاج موسی
 • سال 82 : بهره برداری از دفاتر مخابراتی روستاهای كول ، قلعه ولیانه ، حاجی موسی ، گرجی ، برده سفید ، تازآباد وزیر ، دوزخ دره ، درویان فارس
 • سال 82 : بهره برداری از مراكز سوئیچ دیجیتالی روستاهای ابراهیم آباد ، پاپاله ، باقر آباد ، وزمان
 • سال 83 : كابل كشی هوائی روستاهای شریف آباد ، یاپل ، كلكان ، دربند
 • سال 83 : كابل كشی فیبر نوری ارتباط بین شهری روستاهای قره گل ، یاپل
 • سال 83 : بهره برداری از دفاتر مخابراتی روستاهای : مسعود آباد ، كرفتو ، غیاث آباد ، قشلاق سرخه ، سراب قره خان ، مراد قلی ، قره چی قران ، دباغ ، گیز مل علیا ، گیز مل سفلی ، شیخ حیدر
فعالیت های امور مشتركین و متقاضیان تلفن ثابت و همراه دیواندره و توابع (تلفن ثابت)
 • از سال 78 الی 83 - فروش فیش تلفن در روستاهای توابع 4533 فقره
 • از سال 78 الی 83 - دایری تلفن در روستاهای توابع 2297 فقره
 • (تلفن همراه)
 • از سال 78 الی 83 فروش فیش تلفن همراه به متقاضیان 2163 فقره
 • از سال 78 الی 83 دایری تلفن همراه 1480 فقره
فعالیت های شبكه كابل و هوایی
 • از سال 76 تا 79 - احداث شبكه شهری 3500 مشترك
 • سال 80 - تهیه طرح شبكه كابل دیواندره
 • سال 80 - نصب و راه اندازی سیستم PCM4
 • سال 80 - توسعه كانال كشی به میزان 2 كیلومتر
 • سال 81 - توسعه شبكه كابل به میزان 7400 مركزی و نصب 900 پست
 • سال 83 - توسعه شبكه كابل مركزی 4800 زوج
 • سال 83 - توسعه شبكه كابل آبونه حدود 5000 زوج در محلاتی كه فاقد شبكه می باشند .
تلفن همگانی
 • از سال 80 الی 83 - دایری تلفن همگانی شهری و بین شهری ، خدماتی ، بین جاده ای 65 فقره
 • تعداد روستاهای بهره مند از ارتباط تلفنی 163 روستا از جمع 188 روستا
 • تعداد روستاهای بدون ارتباط تلفنی 17 روستا كه در تعداد هفت روستا جهت دایری روستا پیمانكار مشغول به كار می باشد و در آینده نزدیك دارای ارتباط خواهند شد و تا پایان سال 84 كلیه روستاها دارای ارتباط خواهند شد .
 • در سال 83 طرح جدید ایجاد و تجهیزات دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستا جهت دسترسی مردم روستا به شبكه جهانی اینترنت پیش بینی و اجرا شده است كه در شهرستان دیواندره دفاتر روستاهای زرینه اوباتو ، نساره علیا ، وزمان ، قلعه روتله ، شریف آباد ، ابراهیم اباد ، پاپاله ، دربند ، رشید آباد ، قراگل ، هزار كانیان ، و تازآباد بهارستان بهسازی و تجهیز خواهند شد و در دهه مبارك فجر دفاتر روستاهای رشیدآباد ، باقرآباد ، زرینه اوباتو و نساره علیا افتتاح خواهند شد .
 • - كلیه پرسنل اداره در اجرای طرح توسعه منابع انسانی و فن آوری اطلاعات طرح آموزشی ICDL مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشته و در حال آموزش مراحل بعدی این طرح جهت استفاده از امكانات دیجیتالی .
 • طرح تكریم و رضایت مندی ارباب رجوع هم در سطح كل شركت مخابرات به نحوی اجرا شده است و این شركت مقام دوم استانی را در اجرای این طرح از آن خود كرده است و این اداره هم كلیه موارد پیش بینی شده در طرح را اجرا و پیاده كرده است .
 • شركت مخابرات كردستان در راستای بهبود خدمات ارائه شده و ارتقاء سطح كیفیت مدیریت در حال كسب استانداردهای مدیریتی ISO می باشد كلیه مراحل اجرایی و ممیزی آن به خوبی انجام شده است

فعالیت های فرهنگی انجام شده توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیواندره از سال 76 تا 83

سال فعالیت عنوان فعالیت
76 لغایت 79 - برنامه ریزی و برگزاری فعالیت های تابستانی دانش آموزان درهر سال
- برگزاری جشنواره فیلم رشد
- برگزاری مراسم معنوی عصری با قرآن در ماه مبارك رمضان با حضور قاریان استان در هر سال
- برگزاری جشن تكلیف دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی
- ساخت فیلم آموزشی نماز و ارسال به استان
- همایش گرامیداشت هشت اسفند روز تاسیس امور تربیتی
- گرامیداشت هفته معلم
- برگزاری جنگ شادی به مناسبت دهه مبارك فجر
- برپایی نمایشگاه كتاب در هفته كتاب
- برپایی نمایشگاه آثار هنری (دستی و تجسمی دانش آموزان و همكاران)
- برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری دانش آموزان درهر سال
- گردهمایی ائمه جماعت شهر و روستا در تالار فردوسی
- گردهمایی اعضای اصلی شوراهای دانش اموزی
- افتتاح ساختمان دارالقرآن امام خمینی (ره)
- برگزاری صبحگاه مشترك پیشتازان و فرزانگان مدارس
- بزرگداشت هفته معلم
- برپایی نمایشگاه آثار هنری فرهنگیان در هفته معلم
- برگزاری همایش امام علی (ع) و جوانان
- برپایی نمایشگاه هنری امام علی و جوانان
- برگزاری نشست های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ویژه جوانان
- همایش بهداشت یاران مدارس ابتدایی سطح شهر
- برگزاری ویژه برنامه فرهنگی جشن نیمه شعبان
- برگزاری همایش اعتیاد ویژه جوانان و همكاران فرهنگی
- گرامیداشت هفته بسیج و هفته دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان و بسیجیان فرهنگی
 80 لغایت 83 - همایش تجلیل از فعالین در امر نماز (دانش آموزان و همكاران)
- همایش اعتیاد و جوانان
- گرامیداشت سالروز آزادگان به میهن و تجلیل از آزادگان فرهنگی
- گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از فرهنگیان رزمنده - گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان فرهنگی
- اجرای طرح تنبلی چشم در مدارس ابتدایی شهر و روست
- تهیه كتاب و سی دی های آموزشی پیرامون اعتیاد و توزیع در مدارس متوسطه
- بزرگداشت هفته معلم و تجلیل از معلمان و دبیران و مدیران تلاشگر و نمونه
- برگزاری جشنواره های سرود و نمایش دانش آموزی در هر سال
- برگزاری مسابقات قرآن - نهج البلاغه و احكام و اذان دانش آموزی در هر سال
- برگزاری مسابقات مطالعه و تحقیق - شعر و داستان نویسی و نشریه دیواری ویژه دانشآموزان و همكاران در هر سال
- برگزاری 5 مرحله فراخوان پرسش مهر 5 ریاست محترم جمهوری
- برگزاری متمركز جشن تكلیف دانش آموزان دختر پایه سوم در هر سال
- برگزاری مسابقات فرهنگی هنری به مناسبت دهه فجر در هر سال
- برگزاری اردوهای دانش آموزی به مناسبت های مختلف در هر سال
- برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس در هر سال
- گردهمایی اعضای شوراهای دانش اموزی مدارس در هر سال
- برگزاری مراسم معنوی عصری با قرآن با حضور قاریان برجسته استان در هر سال یك بار
- برپایی نمایشگاه كتاب به صورت متمركز در سطح شهر در هر سال
- برگزاری دو مرحله نشست تخصصی زنان فرهنگی شهرستان
- برگزاری همایش آموزشی پیشگیری از ایدز ویژه دانش آموزان متوسطه

فعالیت های صورت گرفته بخش سوادآموزی از سال 76 تا 83

الف : فعالیت در بخش كلاس ها و گروه های پیگیر
سال فعالیت تعداد كلاس یا گروه تعدا سواد آموز یا فراگیر
76 327 4747
77 260 3704
78 327 4743
79 246 3519
80 161 2317
81 195 2575
82 305 3773
83 457 5145
جمع 2278 30523
ب : فعالیت در بخش مراكز یادگیری محلی اعم از كلاس درس و مهارت و حرفه آموزی
سال فعالیتتعداد مركزتعداد كلاس یا گروهتعدا سواد آموز یا فراگیر
81 4 مركز 26 354
82 5 مركز 39 476
83 5 مركز 46 547
توضیحات : در مراكز یادگیری محلی علاوه ب فعالیت های كلاس درس آموزش مهارت های اساسی زندگی و حرفه آموزی اجرا گردیده است .
پ: نرخ با سوادی و بی سوادی و مقایسه آن
سال نرخ با سوادی نرخ بی سوادی درصد رشد (در مقایسه با سال قبل)
76 39/58 61/41 89/1
77 01/60 99/39 62/1
78 72/61 28/38 71/1
79 95/63 05/36 23/2
80 15/65 85/34 2/1
81 98/66 02/33 83/1
82 75/68 25/31 77/1
83 15/69 85/30 4/0
ت: آمار آموزشیاران فعال
سال فعالیت تعداد آموزشیار
76 141
77 89
78 147
79 107
80 97
81 63
82 80
83 271

فعالیت های انجام شده از سال 76 در سه بخش : تعمیرات اساسی ، تغذیه رایگان و پروژه های احداثی در آینده آموزش و پرورش شهرستان دیواندره

اقدامات صورت گرفته در زمینه توزیع تغذیه رایگان
ردیف سال تعداد روست تعداد دانش آموزان (نفر)
1 76 110 4287
2 77 110 4295
3 78 111 4300
4 79 111 4300
5 80 113 4290
6 81 113 4263
7 82 113 4240
8 83 113 4219
اعتبارات تعمیرات اساسی انجام شده
ردیف ابتدایی راهنمایی متوسطه سال
1 106830000 25592000 16216000 76
2 106830000 25592000 16216000 77
3 106830000 25592000 16216000 78
4 126360000 41800000 25330000 79
5 119060000 45200000 24500000 80
6 148400000 53400000 27200000 81
7 150000000 70000000 40000000 82
8 150000000 70000000 40000000 83

پروژه هایی كه در آتی احداث می گردد:
   1- دبستان پنج كلاسه شریف آباد
   2- خوابگاه شبانه روزی شهید مطهری زرینه
   3- آموزشگاه 6 كلاسه هنرستان كشاورزی نساره

درصد قبولی دانش آموزان و راهیابی آنان به مراكز آموزش عالی و دانشگاه ها از سال 80 تا 83 شهرستان دیواندره

ردیف سال تعداد شركت كننده تعداد قبولی درصد قبولی
زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل
1 80 273 449 722 26 63 89 52/9 03/14 33/12
2 81 371 602 973 38 87 125 24/10 45/14 84/12
3 82 468 597 1065 44 104 148 40/9 42/17 90/13
4 83 499 567 1066 55 94 149 02/11 58/16 97/13
  جمع 1611 2215 3826 163 348 511 12/10 71/15 36/13

آمار تعداد دانش آموزان شهرستان دیواندره از سال 76 لغایت 83

مقطع تحصیلی 77/76 78/77 79/77 80/79 81/80 82/81 83/82 84/83 جمع كل
كودكستانی 25 26 26 29 157 319 377 397 1356
ابتدایی 14149 14279 14126 13997 13766 12883 11962 10856 106018
راهنمایی 3769 4181 4394 4879 5340 6080 6291 6301 41235
متوسطه عمومی 1910 2124 1671 1776 1797 1808 2139 2390 15615
هنرستان فنی 0 84 84 124 116 116 174 151 849
هنرستان حرفه ای 0 0 72 90 45 70 87 38 402
هنرستان كشاورزی 0 0 0 0 0 35 67 89 191
هنرستان كاردانش 0 0 329 363 345 330 276 364 2007
پیش دانشگاهی 0 85 143 127 156 206 175 239 1131
جمع كل 19853 20779 20845 21385 21722 21847 21548 20825 168804

بازدید [ 3230 ]
برچسب ها