نگاه آماری به شهرستان

جمعیت شهرستان دیواندره براساس سرشماری سال1395

کل جمعیت شهرستان دیواندره

80040

جمعیت شهر دیواندره

34007

جمعیت شهر زرینه

2091

کل جمعیت شهری

36098

کل جمعیت روستایی

43942

بازدید [ 2742 ]
برچسب ها