چهار شنبه 8 بهمن سال 1399

نگاه آماری به شهرستان

جمعیت شهرستان دیواندره براساس سرشماری سال1395

کل جمعیت شهرستان دیواندره

80040

جمعیت شهر دیواندره

34007

جمعیت شهر زرینه

2091

کل جمعیت شهری

36098

کل جمعیت روستایی

43942

بازدید [ 3495 ]
برچسب ها