گزارشات تصویری

ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان

ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان
ملاقات عمومی فرماندار دیواندره با مردم شهرستان