چهار شنبه 8 بهمن سال 1399

گزارشات تصویری

ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399

ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399
ملاقات عمومی دکتر ارشدی فرماندار دیواندره با مردم شریف شهرستان به منظور بررسی مشکلات و درخواست های آنها 8 اردیبهشت ماه 1399