گزارشات تصویری

مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)