گزارشات تصویری

مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان

مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان
مراسم بزرگداشت 27 شهید حادثه تروریستی خاش-زاهدان