گزارشات تصویری

عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج

عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دیواندره به مناسبت هفته بسیج