گزارشات تصویری

راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره

راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره
راهپیمایی 13 آبان باحضور پرشور و مشارکت گسترده مردم شهرستان دیواندره