گزارشات تصویری

راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96

راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96
راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان دیواندره در22 بهمن 96