گزارشات تصویری

حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر

حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر
حضور فرماندار دیواندره در نماز عید فطر