گزارشات تصویری

تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)

تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)