اخبار

رئیس سازمان مدیریت و برنامەریزی استان کردستان:

تبدیل اراضی دیم کردستان بە آبی درآمدهای سرشاری را نصیب کشاورزان می‌کند

تبدیل اراضی دیم کردستان بە آبی درآمدهای سرشاری را نصیب کشاورزان می‌کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامەریزی استان کردستان تبدیل اراضی دیم استان بە آبی را از عوامل اصلی و تاثیر گذار در افزایش درآمد کشاورزان عنوان کرد.

بهرام نصراللهی‌زادە در جلسە کمیتە برنامەریزی و توسعە شهرستان دیواندرە کە با حضور رئیس و اعضای کمیسیون برنامە و بودجە مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: بر اساس مطالعات کارشناسی یک هکتار زمین دیم در شهرستان دیواندرە سالانە تنها درآمدی ۵۰۰ هزار تومانی را نصیب کشاورزان می‌کند و این در حالی است کە همین مقدار زمین اگر تبدیل بە آبی شود تا هفت و نیم میلیون تومان افزایش درآمد در پی دارد.

وی ادامە داد: طبق بررسی ها و باتوجە بە پتانسیل منطقە اگر همان یک هکتاز زمین تبدیل بە باغ شود درآمدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال را عاید کشاورزان می کند کە این امر در افزایش سرانە استان و رشد اقتصادی نقشی بسزا خواهد داشت.

نصراللهی زادە از برکات تبدیل اراضی دیم بە آبی را تنها منحصر بە افزایش درآمد کشاورزان ندانست و گفت: ایجاد باغ بە دنبال خود صنایع تبدیلی را نیز بوجود می آورد کە می تواند بر افزایش ایجاد اشتغال در منطقە نیز تاثیر بسزایی داشتە باشد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامە ریزی استان کردستان همچنین از وجود برنامە در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردستان بە قطب تولید پروتئین خبر داد و گفت: یکی از شهرستانهای مورد توجە در این طرح شهرستان دیواندرە است کە از مراتع، آب و علوفە مرغوب برخوردار است.

نصراللهی زادە در ادامە با بیان اینکە همە طرح ها، پروژەها و پیشنهادات جمع بندی و برای مساعدت بە کمیسیون برنامە و بودجە ارایە می شود گفت: انتظار داریم کمیسیون برنامە و بودجە بە عنوان یک کمیسیون تاثیرگذار نهایت همکاری و همراهی را برای برداشتن قدم هایی در راستای توسعە و رشد کردستان بر دارد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیواندره

منبع: پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان

بازدید [ 967 ]
برچسب ها