سه شنبه 19 اسفند سال 1399

انتخابات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات آماری انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی در استان کردستان

دوره

  واجدین شرایط

      کل آرای ماخوذه

    درصد مشارکت    

متوسط کشور

اول

460775

103641

22.49

52.14

دوم

514571

246512

47.91

64.64

سوم

574646

353346

61.49

59.72

چهارم

641736

457855

71.35

57.81

پنجم

733000

564877

77.06

71.1

ششم

832236

584075

70.18

67.35

هفتم

1018787

328711

32.26

51.21

بازدید [ 2379 ]
برچسب ها