یک شنبه 5 بهمن سال 1399

انتخابات شوراهای اسلامی

اطلاعات آماری و انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور در استان کردستان

دوره

واجدین شرایط

کل آرای ماخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

اول

653848

570253

87.21

64.42

دوم

934011

497590

53.27

49.96

بازدید [ 2198 ]
برچسب ها