گزارشات تصویری

افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو

افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو
افتتاح مدرسه روستای گاوآهن تو