گزارشات تصویری

ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی

ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی
ادای احترام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دیواندره و دیدار با همسر و مادر شهیدان سبحانی