شماره های تماس

آدرس پست الكترونیكی فرمانداری دیواندره: farmandary_divandareh@yahoo.com

تلفن های ضروری فرمانداری دیواندره:
فرمانداری دیواندره تلفن

8738722620- (98+)

8738721673- (98+)

8738721674- (98+)

فاکس عادی 8738723461- (98+)
فاکس محرمانه 8738722200- (98+)
بخشداری مرکزی تلفن و فاکس 8738722510- (98+)
بخشداری سارال تلفن 8758273090- (98+)
فاکس 8758273213- (98+)
بخشداری کرفتو تلفن 8738822235- (98+)
فاکس 8738822288- (98+)

آدرس فرمانداری دیواندره:  دیواندره- خ شهید باقری - روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)