بخشداری ها

چارت بخشداری های دیواندره

چارت بخشداری های دیواندره

بالا

مشخصات بخشداران دیواندره

ردیفعنوان پست سازمانینام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ تولدمحل تولد
1 بخشدار مركزی سیف الله امامی لیسانس ادبیات فارسی 1349 دیواندره
2 بخشدار سارال لقمان ایازی لیسانس عمران 1360 دیواندره
3 بخشدار كرفتو علی اشرف مرادی لیسانس علوم اجتماعی 1350 دیواندره
بالا