مشخصات فرمانداری دیواندره

ردیفعنوان پست سازمانینام و نام خانوادگیمدرك تحصیلی
1 فرماندار جعفر توان فوق لیسانس عمران
*سوابق مسئولیتی : ( اجرائی –سیاسی) :
ردیفتاریخ شروعتاریخ خاتمهمؤسسه و نهاد – دستگاه محل خدمتمسئولیت
1 76/5/16 79/12/29 شهرداری بوکان شهردار
2 80/1/4 82/2/8 بخشداری اشنویه بخشدار
3 82/2/9 86/2/8 شهرداری سقز  شهردار
4 86/5/14 88/9/14 شهرداری مریوان شهردار
5 91/3/8 92/3/25 فرمانداری دیواندره  معاون
6 92/3/25 95/11/16 فرمانداری بانه معاون