اشتغال

توزیع تعداد كارگاه ها بر حسب نوع فعالیت اقتصادی

بر پایه اطلاعات در دسترس ، در سال 1381 ، در محدوده شهر دیواندره ، تعداد 1268 كارگاه وجود داشته است . از كل كارگاه های فعال در شهر دیواندره ، تعداد 622 كارگاه (1/49 درصد) در فعالیت های صنعتی ، 135 كارگاه (6/10 درصد) در تعمیر و خرید و فروش وسایل نقلیه ، 43 كارگاه (4/3 درصد) در فعالیت های املاك و مستغلات ، 41 كارگاه (2/3 درصد) در فعالیت های آموزشی ، 85 كارگاه (7/6 درصد) در فعالیت های سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی ( به ویژه فعالیت های مساجد و تفریحی ورزشی) ، 45 كارگاه (5/3 درصد) در فعالیت های اغذیه فروشی و هتل و رستوران ، 38 كارگاه (0/3 درصد) در فعالیت های اداره امور عمومی و دفاع ، 27 كارگاه (1/2 درصد) در فعالیت های بهداشتی و درمانی ، 17 كارگاه (3/1 درصد) در فعالیت های حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات ، 15 كارگاه (2/1 درصد) در فعالیت های واسطه گری و مالی و 29 كارگاه (3/2 درصد) در سایر فعالیت های اقتصادی مشغول به كار می باشند .

بالا

توزیع استعداد شاغلان كارگاه ها بر حسب نوع فعالیت آنها

بر پایه نتایج سرشماری كارگاهی سال 1381 ، تعداد كل كاركنان شاغل در كارگاه های اقتصادی فعال در شهر دیواندره بالغ بر 3572 نفر است كه با توجه به تعداد این كارگاه ها مبین وجود 8/2 نفر را كاركن به ازای هر كارگاه در این شهر بوده و حاكی از كوچكی این كارگاه ها و فراوانی نسبی كارگاه های كوچك در این شهر می باشد .

جدول شماره 1: تراكم های جمعیتی شهر دیواندره به تفكیك نواحی و محله های آن
تراكم (نفر در هكتار)سطح زمین مسكونی (متر مربع)سطح خالص شهری (متر مربع)سطح ناخالص شهری (متر مربع)جمعیت در سال 1383محلهناحیه
تراكم خالص مسكونیتراكم خالص شهریتراكم ناخالص جمعیتی
0/522 9/171 3/106 79404 241130 389843 4145 محله 1-1 ناحیه 1
7/593 9/215 5/150 56610 155675 223311 3361 محله 2-1
2/568 0/309 0/294 59110 108684 114216 3358 محله 3-1
2/514 5/132 7/100 21883 84735 111495 1123 محله 4-1
3/546 7/168 6/124 216957 702759 951400 11853 جمع
5/526 6/114 8/77 22497 103336 152186 1185 محله 1-2 ناحیه 2
0/445 8/232 8/214 72733 139039 150654 3237 محله 2-2
1/458 9/121 7/111 56108 223277 243585 2722 محله 3-2
5/333 4/133 2/108 61214 153038 188749 2042 محله 4-2
0/389 7/140 9/107 66825 189030 246628 2660 محله 5-2
0/424 8/137 6/114 279377 859772 1033854 11844 جمع
4/477 7/142 7/75 496334 1660993 3129557 23697 كل شهر

ماخذ: برداشت های مشاور ، سال 1383

بالا

نظام فعالیت و اشتغال جمعیت

نظام فعالیت و اشتغال به شرح جدول زیر است .

جدول شماره 2: الگوی توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر شهر دیواندره بر حسب جنس و وضع فعالیت
شرحتعدادسهم نسبی (درصد)نسبت جنسی (درصد)
مرد و زنمردزنمرد و زنمردزنمردزن
جمعیت ده ساله و بالاتر 13572 7159 6413 0/100 0/100 0/100 7/52 3/47
جمعیت فعال 4813 4359 454 5/35 9/60 1/7 6/90 4/9
شاغل 4489 4051 438 1/33 6/56 8/6 2/90 8/9
بیكار 324 308 16 4/2 3/4 3/0 1/95 9/4
جمعیت غیر فعال 8654 2739 5913 8/63 3/38 2/92 7/31 3/68
محصل 4176 2494 1682 8/30 8/34 2/26 7/59 3/40
خانه دار 4146 18 4128 5/30 3/0 4/64 4/0 6/99
سایر 330 227 103 4/2 2/3 6/1 8/68 2/31
اظهار نشده 107 61 46 8/0 8/0 7/0 0/57 0/43

ماخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1375 – مركز آمار ایران

جدول شماره 3 : میزان فعالیت و بیكاری جمعیت در شهر دیواندره در سال 1375
شرحمرد و زنمردزن
میزان فعالیت عمومی 5/35 9/60 1/7
میزان فعالیت واقعی 1/33 6/56 8/6
میزان اشتغال 3/93 9/92 8/96
میزان بیكاری 7/6 1/7 5/3

ضریب سرباری شاغلان
بر پایه اطلاعات در دسترس ، در سال 1375 ، به ازای هر یك از شاغلان ساكن شهر دیواندره ، تعداد 3/4 نفر مصرف كننده وجود داشته است كه در سطح نسبتا بالایی قرار دارد .

بالا

ساختار بخشی و رشته فعالیتی

الگوی توزیع اشتغال نشان می دهدكه از كل شاغلان ساكن شهر دیواندره تعداد 344 نفر _7/7 درصد) در بخش كشاورزی ، تعداد 1343 نفر (9/29 درصد) در بخش صنایع ومعادن 2750 نفر (3/61 درصد) در بخش خدمات به كار اشتغال دارند .

جدول شماره 4 : ساختار بخشی و رشته فعالیتی اشتغال در شهر دیواندره در سال 1375
بخش و رشته فعالیت اقتصادیتعدادسهم نسبی (درصد)نسبت جنسی (درصد)
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد زن
كل شاغلان 4489 4051 438 0/100 0/100 0/100 2/90 8/9
بخش كشاورزی ، دامپروری و ... 344 340 4 7/7 4/8 9/0 8/98 2/1
بخش صنایع و معادن 1343 1121 222 9/29 7/27 7/50 5/83 5/16
معدن 5 4 1 1/0 1/0 2/0 0/80 0/20
صنعت 530 311 219 8/11 7/7 0/50 7/58 3/41
آب و برق و گاز 46 46 0 0/1 1/1 . 0/100 0
ساختمان 762 760 2 0/17 8/18 5/0 7/99 3/0
بخش خدمات 2750 2545 205 3/61 8/62 8/46 5/92 5/7
عمده فروش ، خرده فروشی و ... 835 828 7 6/18 4/20 6/1 2/99 8/0
هتل و رستوران 51 51 0 1/1 3/1 0 0/100 0
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 273 273 0 1/6 7/6 0 0/100 0
واسطه گری های مالی 56 56 0 2/1 4/1 0 0/100 0
فعالیت های كسب و كار ، املاك و مستغلات 47 43 4 0/1 1/1 9/0 5/91 5/8
ادراه امور عمومی و دفاع 881 850 31 6/19 0/21 1/7 5/96 5/3
آموزش 380 266 114 5/8 6/6 0/26 0/70 0/30
بهداشت و مددكاری اجتماعی 137 102 35 1/3 5/2 0/8 5/74 5/25
سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی 81 68 13 8/1 7/1 0/3 0/84 0/16
سایر فعالیت های خدماتی 9 8 1 2/0 2/0 2/0 9/88
1/11
اظهار نشده و نامشخص 52 45 7 2/1 1/1 6/1 5/86 5/13

ماخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1375- مركز آمار ایران

بالا

توزیع شاغلان بر حسب وضع شغلی آنان

از كل شاغلان ساكن شهر دیواندره تعداد 2730 نفر (8/60 درصد) در واحدهای اقتصادی (بخش خصوصی) مشغول به كار بوده اند . در حالی كه 1544 نفر (4/34 درصد) از شاغلان شهر مزد و حقوق بگیر بخش عمومی بوده و در سازمان ها و واحدها و ادارات وابسته به این بخش كار می كرده اند .

جدول شماره5 : توزیع شاغلان شهر دیواندره بر حسب مشاغل عمده اقتصادی در سال 1375
مشاغل عمدهتعدادسهم نسبیسهم جنسی
مرد و زنمردزنمرد و زنمردزنمردزن
كل شاغلان 4489 4051 438 ؟؟؟ 0/100 0/100 2/90 8/9
مقامات عالی رتبه اداری 134 119 15 ؟؟؟ 9/2 4/3 8/88 2/11
متخصصان 388 279 109 6/8 9/6 9/24 9/71 1/28
كاركنان نیمه متخصص تكنسین ه 194 165 29 3/4 1/4 6/6 1/85 9/14
كاركنان دفتری و كارمندان 226 207 19 0/5 1/5 3/4 6/91 4/8
كاركنان خدماتی و فروشندگان 667 644 23 9/14 9/15 3/5 6/96 4/3
كاركنان ، هر كشاورزی 323 319 4 2/7 9/7 9/0 8/98 2/1
صنعتگران و كاركنان مشاغل ذیربط 812 604 208 1/18 9/14 5/47 4/74 6/25
رانندگان و اپراتورهای ماشین آلات 342 339 3 6/7 4/8 7/0 1/99 9/0
كارگران ساده 827 823 4 4/18 3/20 9/0 5/99 5/0
سایر و اظهار نشده 576 552 24 8/12 6/13 5/5 8/95 2/4
بالا

زمینه های موجود اشتغال در شهرستان

در وضع موجود در روستا های منطقه بالغ بر 95% مردم به كار كشاورزی و دامداری اشتغال دارند 5% بقیه نیز به كارهای متفرقه مانند كارگری – تجاری و غیره مشغولند در شهر دیواندره نیز 55% مردم به شغل مغازه داری و خدمات بازار و امورات صنعتی مشغولند حدود 15%به شغل اداری و دولتی – 20% به شغل كشاورزی و 10% مردم به شغل های متفرقه از جمله كار گری – دست فروشی – تجاری و غیره مشغولند . از زمینه های موجود در منطقه كه قابل سرمایه گذاری است بترتیب اولیت دامداری – كشاورزی – فرش بافی و استخراج معادن نهفته سیمان گچ و سنگ و ایجاد كار گاههای تولیدی وصنعتی متناسب با بافت منطقه می باشد .

بالا